Link / Embed Video:
Video Description:

Mula 4 Life auf iTunes: http://tinyurl.com/l8bnl62
Mula 4 Life Fan Bundle: http://tinyurl.com/Mula4Life-Bundle
Mula 4 Life Vinyl: http://tinyurl.com/Mula4Life-Vinyl
Mula 4 Life hhv.de: http://tinyurl.com/mula4life-hhv-de
Mula 4 Life Vinyl Digital: http://tinyurl.com/mula4life-vinyl-digital

Sonne Ra Facebook ► https://www.facebook.com/sonnenra
Sonne Ra Twitter ► https://twitter.com/sonnenra

Beat: Dexter ► https://www.facebook.com/Dexter.MPM.WSP

Video: Till Krücken

© 2014 WSP Records • http://www.wsp-entertainment.de


Channel: Deutscher Hip Hop

Related tags: